תאריך עדכון אחרון: פברואר 2021

אתר אינטרנט זה המיועד, בין היתר, למכירת מוצרים ושירותים לרבות המוצר הידוע בשם המסחרי  Baby Flag, הינו בבעלות בייבי פלאג בע”מ, ח.פ. 515920783 ומופעל על ידה. פרטים ליצירת קשר ראה להלן.

ביצוע פעולות באתר מותנה בהיותך בגיר (מעל גיל 18) וכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

שים לב –השימוש על ידך באתר זה של בייבי פלאג בע”מ (“בייבי פלאג” או “החברה”) ו/או הורדת האפליקציה Babyflag (“האפליקציה”) ו/או השימוש בשירותי בייבי פלאג (“השירותים”), הינם בכפוף לתנאי תקנון זה המקנה לך רישיון שימוש אישי, מוגבל, שאינו בלעדי, הניתן לביטול ואינו ניתן להעברה באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים כאמור. 

שים לב- תקנון זה הינו הסכם מחייב בין בייבי פלאג ובינך, כמשתמש באתר ו/או באפליקציה לעיל ו/או כצרכן השירותים המסופקים על ידי בייבי פלאג. 

בכניסתך לאתר ו/או בשימוש בו ו/או באפליקציה ו/או בשירותים ו/או בחלק מהם, הנך מצהיר ומאשר שקראת והבנת את תנאי תקנון זה, אתה מסכים לקיים אותם וכן לקיים הוראות כל דין החלות על השימוש כאמור. ככל שאינך מסכים לתנאי השימוש ו/או חלק מהם, הנך מתבקש להמנע מלעשות כל שימוש באתר מכל סוג שהוא לרבות רכישת מוצרים באמצעותו. 

בתקנון זה שימוש באתר הינו שימוש באתר, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות כניסה, גלישה, ביקור וכל שימוש אחר, באמצעות כל אמצעי קצה, מחשב נייד, נייח, טלפון נייד וכיוב’. 

מסמך זה נוקט בלשון זכר מטעמי נוחות, אולם הוא חל ופונה לנשים וגברים כאחד.

אופן השימוש באתר

גישה לאתר ו/או לאפליקציה

גישה ו/או שימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים ו/או חלק מהם מחייבים זיהוי המשתמש. הזיהוי יכול להתבצע באופנים שונים על פי שיקול דעת בייבי פלאג, ביניהם משלוח קוד בהודעת סמס, הכנסת שם וסיסמא, זיהוי על פי שש או ארבע ספרות אחרונות של אמצעי תשלום וכד’. 

אמצעי הזיהוי שיבחר כאמור הינו אישי וסודי ועליך לשמור עליהם בסודיות ולא להעביר אותם לכל צד שלישי. במקרה של אובדן אמצעי הזיהוי או חשש לגילויו, עליך לפעול מיידית לשינויו ולהודיע לנו על כך. 

ידוע לך כי במהלך הרישום ו/או הזנת פרטים ו/או אמצעי זיהוי ו/או נתונים, עשויים לחול טעויות ושיבושים, לרבות אי-דיוקים ו/או שגיאות דפוס ו/או טעויות הקלדה. בייבי פלאג תהא פטורה מכל אחריות לאמור לעיל ולנובע ממנו ואתה תהיה מנוע מלהעלות כל טענה או דרישה כלפי בייבי פלאג בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מטעויות אלו.

האחריות המלאה לכל פעולה שתבוצע באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים ו/או בחלק מהם תוך עשיית שימוש באמצעי הזיהוי שלך, גם אם לטענתך הדבר נעשה בחוסר הרשאה, לרבות בגין הפרת תקנון זה ו/או הוראות כל דין ו/או חיוב בתשלום בגין רכישת שירותים וכיוב’. 

בייבי פלאג תהיה רשאית לחסום ו/או להגביל את הגישה שלך לאתר ו/או לאפליקציה ו/או לשירותים ו/או חלקם במקרה של חשש להפרת תקנון זה ו/או תנאי כל דין ו/או הפרעה לפעילות התקינה של האתר ו/או האפליקציה ו/או השירותים.

השימוש באתר, באפליקציה ובשירותים 

השימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים המסופקים על ידי בייבי פלאג, יהיה בכפוף לתקנון  זה, למדיניות הפרטיות להלן ולכל הוראה כתובה אחרת פרטנית בקשר אליהם שפורסמה על ידי בייבי פלאג ונמסרה לך ו/או הובאה לידיעתך. 

בשלב זה השירותים לרבות האתר ו/או האפליקציה נתמכים לשימוש בישראל בלבד. שימוש מחוץ לישראל אינו נתמך בכל צורה שהיא על ידי בייבי פלאג. 

התמורה בגין השימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים (כולם או חלקם לרבות במסגרת תוכניות ו/או מסלולים שונים כפי שיהיו מעת לעת), ככל שתיגבה, תקבע על ידי בייבי פלאג ותשולם על ידך בהתאם לתנאי התשלום שימסרו לך טרם התשלום. 

הינך אחראי לכל היבטי השימוש שלך באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים, לרבות שמירה על סודיות כל סיסמא ו/או אמצעי זיהוי כאמור. כמו כן הנך האחראי הבלעדי לכל מידע ו/או נתון שיימסר על ידך במהלך האמור לעיל.

שירותים מבוססי מיקום – בייבי פלאג מביאה לידיעתך כי לצורך הפעלת השירותים יעשה שימוש במיקום הגיאוגרפי שלך (באמצעות מכשיר סלולארי או מכשיר אחר בו יעשה שימוש לצורך צריכת השירותים) ו/או של הרכב בו מותקן מכשיר ה- Baby Flag. בשימוש בשירותים אתה מצהיר שידועות לך המגבלות הטכניות ו/או הטכנולוגיות של איתור המיקום והכרוך בו. בנוסף, אתה מסכים שבייבי פלאג תהיה רשאית למסור את המיקום כאמור לצדדים שלישיים, לרבות משטרה ו/או גופי חילוץ ו/או כל רשות מוסמכת ו/או רלוונטית אחרת ו/או תעשה בו שימוש בעצמה, לשם מתן השירותים ותפעולם ואתה מוותר על תביעה ו/או דרישה כנגדה בענין זה. 

הנך מתחייב לעשות שימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים ו/או בתכנים ו/או במידע (בין אם הוא בבעלות בייבי פלאג ובין אם בבעלות צד שלישי) הנמצאים ו/או הכלולים בהם, כולם או חלקם, למטרות פרטיות ואישיות בלבד ובכפוף להוראות כל דין, ולא לבצע את הפעולות להלן, כולן או חלקן, ללא אישור מראש ובכתב של בייבי פלאג: (1) לעשות שימוש מסחרי ו/או למטרה מסחרית באתר ו/או במוצרים ו/או באפליקציה ו/או בשירותים ו/או בתכנים הכלולים בהם; (2) להעתיק ו/או להעביר ו/או לאסוף ו/או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים כאמור; (3) לפעול בכל דרך טכנולוגית או אחרת לשם חשיפת מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים, כולל במטרה לסרוק, להעתיק או לאחזר את תוכן האתר ו/או האפליקציה וכן פעילות לשם reverse engineering  של הקוד באתר ו/או החומרה ו/או התוכנה המשמשת בהפעלת האתר ו/או האפליקציה ו/או השירותים ו/או ניסיון לחדור למערכות המשמשות בתפעול האתר ו/או האפליקציה ו/או במתן השירותים והפעלתם; (4) להפר במישרין ו/או בעקיפין הוראות כל דין ו/או זכויות קנין רוחני של בייבי פלאג ו/או צדדים שלישיים לרבות פגיעה בפרטיות של משתמשים אחרים, העלאת תוכן לא חוקי, מפלה, פוגע בזכויות צד שלישי, מטריד, מאיים, מפחיד וכיוב’; (5) להפריע בדרך כלשהי למתן השירותים ו/או הפעלת האתר ו/או האפליקציה כולל שימוש בווירוסים, תוכנות או קודים זדוניים או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת וכיוב’. 

מבלי לגרוע מזכויותיה של בייבי פלאג על פי כל דין, אתה מתחייב לפצות ו/או לשפות את בייבי פלאג, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה, מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי (לרבות אובדן הכנסה, אובדן נתונים, אובדן רווחים, פגיעה בשם הטוב או במוניטין), ו/או  הפסד ו/או תשלום ו/או שייגרמו לנ”ל או לחלק מהם, מכל מין וסוג, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי תקנון  אלו ו/או הוראות הדין על ידך, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא, בגין הפרה כאמור. 

מדיניות הפרטיות

החברה מכירה ומכבדת את החשיבות בשמירה על פרטיות לקוחותיה. בשימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים, הנך מסכים כי מדיניות הפרטיות להלן תחול לגבי השימוש כאמור והמידע הנובע ממנו, כדלקמן;

בביצוע פעולות מסוימות באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים, לרבות רכישת מוצרים, תדרש למסור מידע ו/או להזין פרטים אישיים, לרבות שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון נייד ו/או נייח, שם משתמש וססמא שיוגדרו עבורך.

החברה תהיה רשאית לשמור ולהשתמש בכל מידע שתמסור במסגרת השימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים ו/או שיתקבל כתוצאה מהשימוש בכל האמור וכן במידע בנוגע לנתוני השימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים. נתונים אלו עשויים לכלול משך השהייה באתר, פעולות שבוצעו, הקישורים באמצעותם התחברת לאתר, זמני כניסה, כתובת IP  ממנה היתה כניסה לאתר ונתונים אוטומטיים נוספים, לרבות cookies להלן. בנוסף, החברה תהיה רשאית לנקוט באמצעים שונים לשם הבטחת קיום הוראות תקנון זה ואתה מסכים מראש לכל האמור/

השימוש במידע, לרבות העברתו לצדדים שלישיים יעשה על פי דין, לצרכי ניהול ותפעול האתר ו/או האפליקציה ו/או מתן השירותים (לרבות העברת מידע לעובדי החברה ו/או ספקים רלוונטיים) ובכלל זאת שיפור חווית המשתמש, שיפור וקידום התכנים והשירותים, התאמת תכנים ושירותים לרבות פרסומות למשתמשים שונים, מטרות פרסום, שיווק, קידום מכירות כולל פניה בדיוור ישיר ו/או באמצעות SMS, ווטסאפ, והודעות אוטומטיות  באופן יזום על מנת להציע הצעות שונות המותאמות אליך וכן מתבססות על העדפותיך. ככל שאינך מעוניין להכלל במאגר הדיוור לעיל נא פנה אלינו בהתאם לפרטי יצירת קשר להלן ותודיענו על סירובך.  

העברת מידע לצדדים שלישיים 

החברה תהיה רשאית לחשוף כל מידע אודותיך או אודות שימושיך כאמור כולל תוכן השימוש ותכני שהעלית, ככל שהעלית, ללא קבלת רשות ממך, כאשר הדבר נדרש על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא הודעה כלשהי, לשם האמור להלן: הענות להוראה ו/או דרישת רשות מוסמכת ו/או הוראת כל דין, אכיפת תנאי תקנון זה, הגנה על זכויות של החברה לרבות במקרים של חשד לפגיעה בה ו/או בצדדים שלישיים באמצעותך ו/או באמצעות השימוש שלך באתר ו/או בשירותים ו/או באפליקציה או במקרי חירום.

Cookies  – החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בקבצי cookies   אשר ישמרו בזכרון המחשב או המכשיר באמצעותו תעשה שימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים. קבצים אלו משמשים, בין היתר, על מנת לייתר הזנת מידע שכבר הוזן על ידך באתר ו/או באפליקציה. 

השימוש בקבצי cookies וטכנולוגיות דומות יעשה על ידי החברה, למשל על מנת להתאים תוכן פרסומי ואחר עבורך. בנוסף, אפשר והחברה תעשה שימוש ב cookies של צדדים שלישיים, לרבות גוגל. 

יש באפשרותך לשנות את אופן איסוף המידע באמצעות הגדרות הדפדפן בו אתה עושה שימוש וכן למחוק את קבצי ה cookies  בכל עת לפי בחירתך. מחיקת קבצים אלו תמחוק בנוסף את כל המידע השמור בהם. 

אבטחת מידע

המידע שישמר במאגרי המידע של החברה יאובטח באמצעות מנגנוני אבטחת מידע שנועדו למנוע ככל האפשר חדירה ושמירה על פרטיותך ופרטיות המידע שישמר לגביך. 

לתשומת לבך- האתר עומד בתקן PDI-DSS לאבטחת מידע לעסקים. פרטי כרטיס האשראי אותם תמסור באתר לא ישמרו במחשבי החברה ו/או בידיה. 

יחד עם זאת, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למאגר המידע הממוחשב של החברה ו/או למנוע לחלוטין חשיפת מידע ו/או נסיונות חדירה ו/או פריצה למאגר כאמור. ככל שאלו יקרו חלילה, ומידע יאבד ו/או יעשה בו שימוש בלתי מורשה, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף שיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו עקב כך.   

מכירת מוצרים ושירותים באמצעות האתר 

מכירת המוצרים באתר זה אינה מיועדת למכירה סיטונאית ו/או למכירה חוזרת של המוצרים לצדדים שלישיים.

המוצרים המוצעים באתר

תמונות המוצרים המוצעים באתר מעת לעת הינן להמחשה בלבד. ייתכן ויהיו פערים בצבע, במידות ובין מפרט המוצרים לאלו שימסרו בפועל. בייבי פלאג תעשה מאמץ על מנת להציג מידע ותמונות מדוייקים ככל האפשר. בכל מקרה של טעות בתיאור המוצר או מחירו, לא תעלה אחריותה של בייבי פלאג על עלות המוצר, והיא לא תשא באחריות לכל נזק שאינו נזק ישיר בגובה עלות המוצר, לרבות לא נזק עקיף או תוצאתי. 

מכירת המוצרים הינה בכפוף לקיומו של מלאי במחסני בייבי פלאג. בייבי פלאג אינה מתחייבת כי בכל עת יהיה בידה מלאי של כל המוצרים המוצעים.  

מחירים והנחות

מחירי המוצרים והשירותים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע”מ, אם הוא חל לפי הדין. 

מחירי המוצרים יתעדכנו מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא הודעה מוקדמת. המחיר המחייב הוא מחיר המוצר שנמסר טרם השלמת ההזמנה, קרי טרם התשלום. 

ככל שבין מועד איסוף המוצר לעגלת הקניות לבין סיום ההזמנה והתשלום עודכן המחיר, אתה תחוייב במחיר העדכני במועד התשלום. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם עקב פער זמנים ו/או מחירים כאמור. 

החברה תהיה רשאית להציע מבצעים ו/או הטבות ו/או הנחות מיוחדות, קבועות או זמניות או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ולהפסיק כל מבצע ו/או הטבה ו/או הנחה כאמור ללא הודעה מוקדמת ובאופן מיידי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא יהיה כפל מבצעים.

במקרה של החזרת מוצר כדין, המחיר שיוחזר ללקוח לא יעלה על המחיר ששולם בפועל על ידו בגין המוצר, בכפוף להוראות כל דין והוראות תקנון זה.  

אספקת המוצרים 

בכפוף לקבלת מלוא התשלום בגין הזמנת הלקוח, החברה תפעל על מנת למסור את המוצר ללקוח בהתאם לזמני אספקת המוצרים הנקובים באתר במועד ההזמנה, אלא אם צוין אחרת במפורש ו/או עקב עיכוב כאמור להלן. 

זמני האספקה הנקובים באתר מתייחסים לימי עסקים בישראל, קרי ימי חול, ראשון עד חמישי ללא ערבי חג וחגים.

אספקת המוצרים תעשה לישראל בלבד, לכתובת שהוקלדה על ידי הלקוח במועד ההזמנה.

החברה לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב בהספקת המוצרים ו/או אי אספק הנובעת מאירועים שאינם בשליטתה ו/או כח עליון. 

דמי משלוח בדואר בארץ ו/או באמצעות שליח לפי שיקול דעת החברה כלולים במחיר המוצר ועומדים על סך 0 ₪. אף על פי כן, דמי המשלוח יהיו ניתנים לעדכון ושינוי על ידי החברה מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי אולם עדכון דמי המשלוח לא יחול על הזמנה שכבר שולמה טרם השינוי כאמור.

ביטול עסקה – מכר מרחוק 

בהתאם להוראות סעיף 14.ג. (ג) לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, במקרה של מכר מרחוק, זכותו של צרכן לבטל עסקה כאמור של רכישת שירות או מוצר תוך 14 יום מעשיית העסקה או קבלת מסמך הכולל את הפרטים הנדרשים על פי החוק, המאוחר מביניהם. 

הביטול בהתאם לזכות לעיל, יעשה באחת מהדרכים הבאות: בעל פה (טלפונית או בהודעה בעל פה במקום העסק), בדואר רשום או בדואר אלקטרוני. ביטול עסקה שניתנת לביצוע באמצעות אתר זה יבוצע באמצעות האתר. 

בהודעת הביטול יש לפרט את שם הצרכן, מספר תעודת זהות ובמקרה וההודעה היא טלפונית את מספר הטלפון של משלם ההזמנה. 

תוצאות ביטול העסקה תהיינה בהתאם להוראות החוק לעיל. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כנגד החזרת המוצר לחברה בנקודות השירות שתפורסמנה באתר, תתן החברה ללקוח החזר כספי בגובה המחיר ששולם בפועל על ידי הלקוח. החזר כאמור יבוצע לכרטיס האשראי באמצעותו בוצעה הרכישה בלבד ובהתאם ללוחות הזמנים לזיכוי שיקבעו על ידי חברת האשראי. החברה תבטל את החיוב בגין העסקה ותמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב. 

ביטול עסקה

במקרה של ביטול על ידי הלקוח שאינו עומד בתנאי סעיף 14ג. (ג) לחוק לעיל, וכנגד החזרת המוצר לחברה בנקודות השירות שתפורסמנה באתר, יוחזר ללקוח בתוך 14 יום ממועד קבלת הודעת הביטול,  המחיר ששולם בפועל בגין המוצר, בניכוי הסכומים הבאים: (1) דמי משלוח ככל ששולמו (2) דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או העסקה או 100 ₪, הנמוך מביניהם (3) תשלום לחברת האשראי או הגוף הסולק בגין הסליקה של עסקת האשראי שבוטלה, ובלבד שהחברה הוכיחה כי נגבה ממנה תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה כאמור. 

מובהר כי החזרת המוצר מכל סיבה שהיא על ידי הלקוח מחייבת החזרתו עם הקופסה בה נמכר, כשהוא במצב טוב ותקין עם כל חלקיו.

ביטול עסקה על ידי החברה /האתר

החברה תהיה רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה, בכל אחד מהמקרים להלן: הפרת תנאי מתנאי תקנון זה ו/או תנאי שירות שהוצע באתר ובכלל זאת הזנת פרטים שגויים ו/או כוזבים על ידי לקוח,  ביצוע מעשה או מחדל שעלול לפגוע באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים ו/או בצד שלישי כלשהו לרבות לקוחות, ספקי החברה ועובדיה ו/או מעשה או מחדל בלתי חוקי, אי תשלום התמורה המגיעה לחברה בגין מוצר או שירות, במקרה של טעות, מכל סוג שהוא בתיאור מוצר ו/או מחירו ו/או כל פרט והיבט הקשור אליו ולרכישתו, במקרה של מניעה, עיכוב או כח עליון או כל סיבה אחרת המהווה עילת ביטול על פי תקנון זה ועל פי כל דין.   

אחריות למוצר

אחריות החברה לתקינות המוצר היא בהתאם לדין וכמפורט בתעודת האחריות המצורפת למוצר.

הגבלת אחריות

האתר והמוצרים הנמכרים בו ו/או האפליקציה ו/או השירותים והשימוש בהם מוצעים לשימושך כמות שהם, AS IS, לאחר שבחנת אותם והחלטת כי הם תואמים לצרכיך. 

מובהר כי האתר ו/או המוצרים ו/או האפליקציה ו/או השירותים הינם כלי עזר ולא נועדו בשום צורה ואופן להחליף אחריות על פי כל דין החלה על הורה ו/או כל אדם שהוא המשתמש ברכב ו/או נוהג בו לגבי נוסעים ו/או משתמשים אחרים ברכב. 

בייבי פלאג אינה מצהירה ומתחייבת כי השימוש באתר ו/או במוצרים ו/או באפליקציה ו/או בשירותים יתאים לצרכיך ו/או רצונותיך. בנוסף, היא אינה מצהירה ומתחייבת כי השימוש כאמור יהיה בטוח ורציף בכל עת ו/או נטול תקלות ו/או טעויות ו/או הפרעות וכן אינה מצהירה ומתחייבת כי כל אלו חסינים מפני גישה שלא כדין ו/או קיום תוכנות זדוניות ו/או וירוסים הפוגעים בתפקודם ו/או כשלים בחומרה ו/או בתוכנה ו/או בתשתיות תקשורת וחשמל ו/או במוצר עצמו. 

זאת ועוד, השימוש כאמור ויכולת אספקת השירותים, כולם או חלקם, תלויים גם בזמינות רשת האינטרנט ו/או רשתות סלולאריות ו/או רשת החשמל, מגבלות טכנולוגיות של ציוד הקצה בו יעשה שימוש ותקינותו, תקינותן של רשתות אלו, העדר כיסוי וכשלים ברשתות אלו ובציוד הקצה לרבות עקב העדר סוללה ו/או כיסוי סלולארי בכל מקום בו ימצא ציוד הקצה ובכל עת מכל סיבה שהיא. כפועל יוצא של האמור לעיל, למשל במקרה של אי כיסוי\כיסוי חלקי של הרשת הסלולרית, חלק מהשירותים עשויים שלא לפעול כלל או לפעול באופן חלקי או לא תקין. 

בייבי פלאג לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרמו לך כתוצאה משימוש במוצר ו\או באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים ו/או ההסתמכות עליהם ובכל הכרוך בהם, לרבות חוסר היכולת לעשות בהם שימוש באופן מלא או חלקי מכל סיבה שהיא. 

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים ו/או במוצרים המוצעים למכירה באתר, לרבות במוצר הידוע בשם המסחרי Baby Flag וכן סימני המסחר (רשומים או שאינם רשומים) ושם המתחם (domain) של אתר זה, הינם בבעלותה הייחודית של בייבי פלאג או של צדדים שלישיים שבייבי פלאג קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בייבי פלאג הינה הבעלים הבלעדי (ו/או המורשית על ידי צד שלישי שהינו הבעלים של פריטים כאמור) של כל הפריטים להלן, והם יוותרו בבעלותה הבלעדית בכל עת, וזאת בכל הקשור בהפעלה ו/או בשימוש ו/או הקמת ותפעול האתר ו/או האפליקציה ו/או השירותים: האתר ותוכנו, העיצוב הגרפי, קוד המחשב, בסיס הנתונים, תכנים וקבצים, יישומים ותוכנות, קבצים גרפיים, טקסטים וכיוב’. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם המוצר הידוע בשם המסחרי Baby Flag  והשירותים הניתנים באמצעות השימוש במוצר ו/או באתר ו/או באפליקציה, (זכויות רשומות ו/או זכויות שטרם נרשמו), לרבות הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, המוניטין, ‘Know How’, שיטות, קוד המקור והקוד הבינארי, סמלים מסחריים, תוכנות מחשב, מושגים, מידע סודי, סודות מסחריים, סימני מסחר וסימני שירות, זכויות יוצרים, מאגרי מידע, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, מדגמים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, לוגו, נתוני שוק, שיטות, זכויות מוסריות, יצירות ספרותיות, קובץ גרפי, שמות מסחריים, מידע טכני, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של בייבי פלאג או של צד שלישי אשר בייבי פלאג מורשה מטעמו לעשות בהם שימוש בלעדי (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). 

אינך רשאי להעתיק, לשכפל, להפיץ, להעביר, למכור, לשווק, לשדר, לתרגם או לעשות כל שימוש שהוא, מסחרי או פרטי, באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים ו/או בכל אחד מהתכנים הנכללים בהם, בכל צורה שהיא, במישרין ו/או בעקיפין, באופן זמני או קבוע, חלקי או מלא, ללא הסכמת בייבי פלאג מראש ובכתב ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שניתנה). 

תכני משתמשים

בייבי פלאג תהיה רשאית לכלול באתר ו/או באפליקציה אפשרות להצגת ו/או העלאת תכנים על ידי משתמשים, לרבות בדרך של צ’ט, טוקבק, פורומים וכיוב’. 

בכל הנוגע לשימוש בצ’ט – הוא יעשה באחריותך הבלעדית. הגבלת אחריותה של בייבי פלאג תחול גם לגבי שימוש זה, כמו גם הוראות תקנון זה בנוגע להסתמכות על מידע ו/או קישורים של צדדים שלישיים כמפורט להלן.  

בהעלאת תכנים על ידך הינך מאשר ומתחייב כי אין בתכנים אלו הפרת הוראות כל דין ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי לרבות לא זכויות קנין רוחני ותשפה את בייבי פלאג בגין כל תביעה ו/או דרישה שתוגש נגדה בקשר לכל תוכן שיועלה על ידך כאמור והנובע ממנו.

בייבי פלאג לא תהיה אחראית לכל תוכן שהוא כאמור, לרבות תכנים שהועלו על ידך או בקשר אליך, לא תהיה אחראית לכך שהינו כדין (לרבות פגיעה בפרטיות ו/או לשון הרע) בכל היבט שהוא ולכל נזק ישיר או עקיף שיכול להיגרם מהעלאת תכנים כאמור והנובע מהם. 

בייבי פלאג תהיה רשאית להטיל כל מגבלה חוקית על התכנים כאמור, וזאת מבלי לגרוע ו/או לפטור אותך מכל אחריות שהיא בגין העלאת ו/או פרסום תכנים ו/או תגובות כאמור. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה בייבי פלאג רשאית להסיר ו/או לערוך ו/או לעשות כל שינוי שהוא בתכנים כאמור על פי שיקול דעתה לרבות עקב פגיעה אפשרית בזכויות צד שלישי ו/או בהוראות הדין, גם אם לא יתברר בסופו של יום כי הייתה פגיעה ו/או הפרה כאמור. 

בהעלאת תכנים כאמור אתה מוותר על כל תביעה ו/או דרישה כנגד בייבי פלאג בקשר עם תכנים כאמור, לרבות עקב הסרתם, עריכתם וכל שינוי בהם כאמור. 

הוראות נוספות 

בייבי פלאג תהיה רשאית לשנות תקנון זה וכן את תכני האתר ו/או האפליקציה ו/או השירותים ומאפייניהם, על פי שקול דעתה הבלעדי ללא הודעה מראש בכל צורה שהיא. השינויים יכנסו לתוקפם באופן מיידי. הנוסח האחרון כפי שהינו מופיע באתר הוא הנוסח המחייב. שימוש באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים לאחר עדכון/נים כאמור, יהווה הסכמה שלך לשינויים. על מנת להתעדכן בתוכן העדכני האמור לעיל, בייבי פלאג ממליצה לעיין בתקנון  בכל כניסה לאתר ו/או לאפליקציה. 

בייבי פלאג תהיה רשאית להפסיק את פעילות האתר ו/או האפליקציה ו/או מתן השירותים, בכלל ו/או תוך שינוי, לרבות שינוי מהותי, שלהם או של חלקם ללא הודעה מוקדמת, וכן לבטל ו/או להפסיק את יכולת הגישה שלך לכל אלו, לפי שיקול דעתה הבלעדי. בכל המקרים כאמור, לא תעמוד לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד בייבי פלאג בקשר עם האמור לעיל. 

ככל שיכללו באתר ו/או באפליקציה קישורים (לינקים) ו/או פרסומות לרבות קישורים ממודעות פרסומת ו/ואו מידע מסחרי של צדדים שלישיים, המפנים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים ו/או אפשרות צ’ט או תגובות/טוקבקים, אנו מבהירים כי אלו אינם באחריותה ו/או בשליטתה של בייבי פלאג, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות לא לתקינותם של הקישורים ו/או התכנים הנכללים בהם. בייבי פלאג תהיה רשאית לעשות שינוי בקישורים ו/או תכנים כאמור, להוסיף, להסיר ו/או לעדכן בכל עת וצורה שהיא על פי שיקול דעתה. 

כל שימוש בקישורים כאמור ו/או הסתמכות על תוכנם של קישורים אלו ו/או מידע הנכלל בהם ו/או כל תכנים כאמור לעיל, לרבות הורדת תוכנות ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים מצדדים שלישיים והנובע מכל האמור לעיל הינו באחריותך הבלעדית, והוא כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתרים כאמור.  בייבי פלאג לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר ו/או עקיף שיגרם לך עקב השימוש בקישורים כאמור ו/או במידע הכלול בהם ו/או הורדת תוכנות ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים כאמור. 

הדין 

הדין החל על תקנון זה, השימוש באתר, באפליקציה ו/או בשירותים הוא הדין הישראלי בלבד, ללא תחולת דיני ברירת הדין. לא תהיה תחולה לכל דין אחר ו/או נוסף, לרבות לא בנסיבות בהן יעשה שימוש בכל האמור מחוץ לתחומי מדינת ישראל, על אף האזהרה שהמוצר אינו נתמך בשלב זה מחוץ לישראל. 

סמכות השיפוט הייחודית בכל ענין הנוגע לתקנון זה, האתר ו/או האפליקציה ו/או השירותים ו/או השימוש בהם והנובע מכל האמור לעיל, תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז בלבד. 

הוראות תקנון  זה גוברות על כל פרסום מטעמנו, בכתב או בעל פה בכל הנוגע לאתר ו/או לאפליקציה והשימוש בהם. 

צור קשר

בכל שאלה ו/או בירור בנוגע לאתר וכן בכל הנוגע לתמיכה טכנית בנוגע לשירותים ו/או השימוש באתר ו/או באפליקציה וכן במקרה ובו לדעתך, קיימת בעיה עם מידע כלשהו הנכלל באתר, נא פנה אלינו ב2096* או באתר Babyflag.com. אנו נעשה מאמץ להתייחס לכל פנייה בהקדם האפשרי.